ZPTSz FOL-PAK Jerzy Kęsik zrealizował w 2017 roku projekt inwestycyjny pod nazwą

„Rozwój działalności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych FOL-PAK poprzez instalację nowej drukarni fleksograficznej – etap I”

Przedsięwziecie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Cele Projektu:
Podstawowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego Zakładu wraz z wdrożeniem innowacji procesowej. Odbędzie to poprzez zainstalowanie w hali produkcyjnej należącej do Wnioskodawcy nowego środka trwałego – drukarni fleksograficznej wyposażonej w system wielopłaszczyznowej inspekcji druku.

Planowane efekty projektu:
Podstawowym rezultatem wdrożenia projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych Zakładu w zakresie opakowań o 100%. Zastosowana innowacja procesowa polegająca na wdrożeniu systemu wielopłaszczyznowej inspekcji druku w trybie ciągłym pozwala skutecznie wyeliminować błędy produkcyjne i istotnie ograniczyć straty surowców powstałych w rezultacie powstawania błędów w nanoszeniu druku oraz poprawić jakość powstających produktów. Ponadto, zrealizowane przedsięwzięcie ma korzystny wpływ na obszar społeczny i przyczyniło się do istotnego zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenia 11-stu nowych stanowisk pracy.


Wartość projektu: 5 350 500,00zł


Wkład Funduszy Europejskich: 2 200 000,00zł

Realizacja: Agencja Interaktywka PROPERIS
© Copyright by Folpak. Wszelkie prawa zastrzeżone